สิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

          

                             ธงชาติ                                                                   ตราแผ่นดิน

   ที่ตั้งและอาณาเขต

          สิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ใกล้เส้นศูนย์สูตร อยู่ที่ละติจูด 1°17’35” เหนือ ลองจิจูด103°51’20” ตะวันออก ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย  ทางเหนือของหมู่เกาะเรียวประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะเล็กๆ อีกกว่า 50 กว่าเกาะ มีช่องแคบยะโฮร์  มีพื้นที่ทั้งหมด618 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโฮร์

ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้

ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิ งคโปร์

ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา

   พื้นที่

            สิงคโปร์มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ตาราง มียอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah  แม่น้ำสายหลักคือ Singaporeและ Rochor สิงคโปร์  มีถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม.

    ลักษณะภูมิประเทศ

 

         ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นที่เกิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์  ภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงมีการถมทะเล  ฝั่งทะเลของสิงคโปร์มีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ที่ตั้งของเกาะสิงคโปร์จึงเป็นเส้นทางผ่านของการเดินเรือที่มาจากอินเดีย ซึ่งจะผ่านไปออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศต่างๆในยุโรป ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญ ของเชียตะวันออกเฉียงใต้

    ลักษณะภูมิอากาศ

          สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26 องศ์เซลเซียส

ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 97 นิ้วขึ้นไป สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ จึงได้รับอิทธิพลจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่าน ในระยะนี้จึงมีอากาศค่อนข้างเย็น

ประชากร

              สิงคโปร์มีประชากร 4.2 ล้านคน (ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัวได้ดีมาก จนทำให้จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

การเมืองการปกครอง

          สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็น ประมุขทางพิธีการ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขทางด้านบริหาร สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก มีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก  มีการควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างค่อนข้างเข้มงวด  ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเซลลาปัน รามานาทาน

    ภาษา

       ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

    ศาสนา

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนแยกกันนับถือศาสนาตามเชื้อชาติ แต่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มุสลิม  ฮินดู  คริสต์เตียน  โดยประชาชน  51%  นับถือศาสนาพุทธ  ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 15%นับถือศาสนาอิสลาม 4% นับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู  15 % นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละที่เหลือคือลัทธิอื่นๆ 

 

     เศรษฐกิจ

สิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ มีพื้นที่น้อย รัฐบาลจีงต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้มีการถมทะเลเพื่อให้ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้กับสิงคโปร์คือ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของโลก ในแต่ละปีจะมีเรือสอนค้าผ่นเข้า – ออกท่าเรือไม่ต่ำกว่า 4000 ลำ สิงคโปร์มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2400แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อะลูมิเนียม มะพร้าว ยาง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษี คือไม่มีการเสียภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย จึงทำให้อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ทำรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง

 

สกุลเงิน

         เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 22.7 บาท 

         สังคมชาวสิงคโปร์ถือว่ามาตรฐานการครองชีพของตนดีกว่าประเทศอื่น แต่ขณะเดียวกันความกลัวในจิตใจ คือ กลัวความล้มเหลวกับกลัวการเสียเปรียบ

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

         สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยทั้งด้านการทูตและการค้า

อ้างอิง http://203.172.179.25/historysk1/his4/asean9.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s